Thống kê lô câm đầu đuôi

Đầu loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Đầu loto0123456789
XSMB 05/12/20233 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần4 lần5 lần2 lần1 lần
XSMB 04/12/20232 lần4 lần5 lần5 lần4 lần4 lần0 lần1 lần0 lần2 lần
XSMB 03/12/20231 lần5 lần4 lần6 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
XSMB 02/12/20233 lần3 lần5 lần5 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
XSMB 01/12/20233 lần4 lần3 lần2 lần5 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
XSMB 30/11/20234 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
XSMB 29/11/20232 lần3 lần0 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần6 lần1 lần
XSMB 28/11/20238 lần5 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
XSMB 27/11/20234 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần0 lần5 lần2 lần2 lần
XSMB 26/11/20233 lần2 lần2 lần0 lần3 lần5 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
XSMB 25/11/20234 lần6 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần0 lần3 lần
XSMB 24/11/20233 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần3 lần2 lần
XSMB 23/11/20231 lần5 lần3 lần1 lần1 lần4 lần6 lần4 lần0 lần2 lần
XSMB 22/11/20234 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần4 lần1 lần3 lần
XSMB 21/11/20232 lần4 lần5 lần1 lần5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
XSMB 20/11/20232 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần6 lần4 lần
XSMB 19/11/20230 lần1 lần5 lần6 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần7 lần
XSMB 18/11/20231 lần4 lần1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
XSMB 17/11/20232 lần2 lần1 lần3 lần6 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
XSMB 16/11/20232 lần3 lần4 lần3 lần1 lần2 lần4 lần5 lần2 lần1 lần
XSMB 15/11/20231 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần6 lần2 lần3 lần
XSMB 14/11/20234 lần3 lần0 lần2 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần6 lần
XSMB 13/11/20233 lần5 lần0 lần3 lần5 lần0 lần3 lần3 lần0 lần5 lần
XSMB 12/11/20233 lần4 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
XSMB 11/11/20230 lần2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
XSMB 10/11/20232 lần3 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần6 lần3 lần2 lần
XSMB 09/11/20234 lần2 lần1 lần1 lần8 lần3 lần4 lần0 lần0 lần4 lần
XSMB 08/11/20231 lần3 lần6 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
XSMB 07/11/20233 lần4 lần5 lần0 lần5 lần1 lần0 lần5 lần1 lần3 lần
XSMB 06/11/20233 lần4 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần5 lần
Tổng đầu loto78967679867880826986

Đuôi loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Đuôi loto0123456789
SXMB 05/12/20232 lần8 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần
SXMB 04/12/20231 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
SXMB 03/12/20235 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần5 lần2 lần2 lần
SXMB 02/12/20231 lần1 lần4 lần2 lần3 lần7 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
SXMB 01/12/20234 lần3 lần5 lần1 lần5 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
SXMB 30/11/20230 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần5 lần4 lần2 lần4 lần
SXMB 29/11/20235 lần1 lần2 lần5 lần0 lần4 lần0 lần2 lần5 lần3 lần
SXMB 28/11/20233 lần3 lần4 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
SXMB 27/11/20234 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần7 lần2 lần4 lần
SXMB 26/11/20232 lần0 lần6 lần6 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
SXMB 25/11/20233 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
SXMB 24/11/20236 lần4 lần4 lần4 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
SXMB 23/11/20231 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
SXMB 22/11/20234 lần2 lần6 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần6 lần0 lần
SXMB 21/11/20231 lần1 lần2 lần5 lần0 lần6 lần4 lần2 lần1 lần5 lần
SXMB 20/11/20233 lần5 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
SXMB 19/11/20232 lần1 lần3 lần6 lần5 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
SXMB 18/11/20232 lần2 lần5 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
SXMB 17/11/20232 lần3 lần5 lần0 lần3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
SXMB 16/11/20233 lần1 lần0 lần4 lần3 lần3 lần5 lần1 lần0 lần7 lần
SXMB 15/11/20231 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
SXMB 14/11/20233 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần4 lần3 lần
SXMB 13/11/20233 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
SXMB 12/11/20234 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
SXMB 11/11/20234 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần6 lần0 lần1 lần
SXMB 10/11/20233 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần5 lần4 lần0 lần
SXMB 09/11/20232 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần5 lần1 lần5 lần
SXMB 08/11/20235 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần5 lần
SXMB 07/11/20233 lần1 lần2 lần6 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
SXMB 06/11/20231 lần3 lần4 lần0 lần5 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
Tổng đầu loto83749089806683837785

Tổng đầu đuôi loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Tổng đầu - đuôi0123456789
MB 05/12/20232 lần1 lần6 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
MB 04/12/20235 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
MB 03/12/20237 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần
MB 02/12/20233 lần2 lần0 lần4 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần
MB 01/12/20234 lần5 lần2 lần3 lần0 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
MB 30/11/20234 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần5 lần4 lần2 lần
MB 29/11/20231 lần6 lần1 lần0 lần1 lần5 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
MB 28/11/20232 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần
MB 27/11/20236 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần6 lần
MB 26/11/20233 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần5 lần1 lần
MB 25/11/20233 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần7 lần2 lần4 lần2 lần
MB 24/11/20232 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần7 lần
MB 23/11/20232 lần5 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
MB 22/11/20234 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần6 lần4 lần2 lần
MB 21/11/20232 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
MB 20/11/20234 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
MB 19/11/20233 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần2 lần3 lần
MB 18/11/20233 lần0 lần1 lần7 lần4 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
MB 17/11/20233 lần5 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần
MB 16/11/20234 lần5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần5 lần
MB 15/11/20231 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần4 lần3 lần
MB 14/11/20233 lần2 lần6 lần1 lần0 lần5 lần2 lần6 lần1 lần1 lần
MB 13/11/20234 lần1 lần3 lần7 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
MB 12/11/20233 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
MB 11/11/20236 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần4 lần1 lần
MB 10/11/20233 lần5 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần6 lần1 lần
MB 09/11/20231 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần5 lần5 lần
MB 08/11/20232 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần6 lần4 lần2 lần1 lần
MB 07/11/20232 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
MB 06/11/20234 lần3 lần3 lần3 lần3 lần6 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
Tổng đầu loto96836872757876849187

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 30 ngày

Kết quả giải Đặc Biệt2 số cuối giải Đặc BiệtNgày xuất hiện
475212105/12/2023
876949404/12/2023
017161603/12/2023
874858502/12/2023
123010101/12/2023
074262630/11/2023
031414129/11/2023
119131328/11/2023
847575727/11/2023
118737326/11/2023
088161625/11/2023
209525224/11/2023
579999923/11/2023
146707022/11/2023
179484821/11/2023
490717120/11/2023
384292919/11/2023
983717118/11/2023
951101017/11/2023
548696916/11/2023
338595915/11/2023
858000014/11/2023
194121213/11/2023
983757512/11/2023
083919111/11/2023
946707010/11/2023
345626209/11/2023
985262608/11/2023
109494907/11/2023
914848406/11/2023

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc trong 30 ngày

2 số cuối giải Đặc BiệtLần xuất hiệnNgày xuất hiện
001 lần14/11/2023
011 lần01/12/2023
101 lần17/11/2023
121 lần13/11/2023
131 lần28/11/2023
162 lần03/12/2023 , 25/11/2023
211 lần05/12/2023
262 lần30/11/2023 , 08/11/2023
291 lần19/11/2023
411 lần29/11/2023
481 lần21/11/2023
491 lần07/11/2023
521 lần24/11/2023
571 lần27/11/2023
591 lần15/11/2023
621 lần09/11/2023
691 lần16/11/2023
702 lần22/11/2023 , 10/11/2023
712 lần20/11/2023 , 18/11/2023
731 lần26/11/2023
751 lần12/11/2023
841 lần06/11/2023
851 lần02/12/2023
911 lần11/11/2023
941 lần04/12/2023
991 lần23/11/2023